Proeftuin Wateratelier Laarbeek

In opdracht van het waterschap Aa en Maas heeft atelier GROENBLAUW in samenwerking met Vista Landschapsarchitecten en alle stakeholders een integrale visie ontwikkeld. In dit atelier is bekeken op welke manier wateropgaven een verbindende rol konden spelen in de integrale ontwikkeling van het gebied.

In de gemeente Laarbeek speelden nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen waarin de wateropgave belangrijk was. Aanleiding voor dit atelier waren de grootschalige ruimtelijke initiatieven:

  • nieuwe bedrijventerreinen (Bemmer IV, Bemmer V)
  • verbreding infrastructuur (N279)
  • water- en groenopgaven (beekherstel van de boerdonkse Aa, de Aa en Snelle Loop en mogelijke waterberging)

In dit atelier is bekeken op welke manier wateropgaven een verbindende rol konden spelen in de integrale ontwikkeling van het gebied.

Aan de oostzijde van Beek en Donk worden twee nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld: Bemmer IV en Bemmer V. Door de ligging aan de op te waarderen N279, heeft het gebied de potentie om zich te ontwikkelen tot de oostelijke entree van Brainport Oost. De gebiedsontwikkeling Brainport Oost omvat de integrale ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, woongebieden, infrastructuur, natuur en landschap. De uitdaging in het atelier was om gezamenlijk en vroegtijdig te bekijken hoe de stedenbouwkundige, infrastructurele en landschappelijk opgaven in relatie tot elkaar konden worden opgelost. Het uitgangspunt hierbij waren de bestaande natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten.

 

Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas
Locatie: gemeente Laarbeek
In samenwerking met: Vista Landschapsarchitecten en stakeholders
Jaar: 2012