Klimaatatelier Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden wil de gebieden Spoordok en Oud-Oost klimaatbestendiger inrichten. Op donderdag 20 april 2023 hebben wij voor de gemeente Leeuwarden een klimaatatelier georganiseerd.

Aan deze workshop namen medewerkers van het fysieke en sociale domein evenals de buitendienst deel. Er werd gebrainstormd over de verschillende mogelijkheden om de gebieden Spoordok en Oud Oost klimaatbestendiger en aantrekkelijker te maken.

De herinrichting van Spoordok in Leeuwarden is gericht op het verbinden van de stad met het achterland, het integreren van waterbeleving, het bevorderen van duurzame mobiliteit, en het creëren van een stedelijke mix met ontmoetingsplekken, dienend als een toegangspoort tot de stad. Deze ontwikkeling biedt tevens de mogelijkheid om het probleem van hittestress door verharding en hoge grondwaterstanden aan te pakken door regenwater lokaal te bergen en te infiltreren, als onderdeel van een integrale klimaatoplossing.

Voor Oud-Oost wordt gestreefd naar het doorbreken van de armoedecyclus door in te zetten op werk, onderwijs, wonen en gezondheid, met een specifieke focus op het vergroenen van de wijk om hittestress te verminderen en de leefbaarheid te verhogen door samenwerking en participatie met bewoners.

Er werd nagedacht over welke maatregelen toegepast kunnen worden en hoe bewoners aangemoedigd kunnen worden om op eigen terrein vergroeningsmaatregelen te treffen. Daarnaast werd het spanningsveld tussen grondexploitatie en de wens naar meer vergroening besproken. Ook is er met elkaar besproken hoe men klimaatadaptatie als een logisch onderdeel van beleid en uitvoering kan integreren.

In een verslag zijn vervolgens de uitkomsten, kansen en knelpunten uit het atelier beschreven. Mede door deze workshop is er meer begrip voor klimaatadaptatie ontstaan en hoe de verschillende afdelingen en disciplines hierin kunnen samenwerken. Bij het werken in ateliervorm bleek men vooral te denken in oplossingen in plaats van problemen. Er werden dan ook veel ideeën en oplossingen aangedragen die gebruikt kunnen worden in toekomstige plannen.