Klimaatatelier Ede

Op donderdag 9 maart 2017 organiseerden we een klimaatatelier in Ede. Aan deze workshop namen medewerkers van verschillende afdelingen deel, zoals Water, Riolering, Groen en Projectontwikkeling. Er werd gewerkt in vier groepen aan twee casussen: het Kuiperplein in Ede en de nieuwbouwlocatie Weversteeg in Otterloo.

Het doel van de bijeenkomst en het uitwerken van de casussen is stappen te zetten in Ede richting een klimaatactieve stad, waar alle disciplines en niveau’s (bestuurlijk, ambtelijk, inwoners) een rol in spelen. Een daarmee samenhangend doel is dit voor de toekomst vast te houden en verder uit te bouwen. Hierdoor kunnen maatregelen voor een meer klimaatbestendige en groene stad in de toekomst vaker meegenomen worden bij ingrepen in de openbare ruimte (zoals rioolvernieuwing of herbestrating).

Beide casussen hadden hun specifieke kenmerken en uitdagingen. Het Kuiperplein is een binnenstedelijk plein dat nu voor parkeren wordt gebruikt maar in de toekomst ook voor evenementen zoals de Heideweek zal worden gebruikt. Hier is de uitdaging om te zoeken naar een balans tussen de wens naar vergroening en de eisen vanuit evenementen- en parkeervoorzieningen. Weversteeg in Otterloo is een nieuwbouwlocatie vlak naast de Hoge Veluwe waar met name de combinatie van natuur, wonen en het nog te bouwen dorpshuis een rol spelen.

Door het samen werken aan deze twee casussen is gekeken hoe klimaatadaptieve maatregelen en vergroening meegekoppeld kunnen worden aan de geplande ontwikkelingen, om wateroverlast, droogte en hittestress in de toekomst te verminderen. Door mee te koppelen kunnen veel kosten en overlast worden voorkomen. Ook bewoners kunnen worden meegenomen in het proces.

 

In samenwerking met: Charles Rijsbosch, Platform Water Vallei en Eem

In opdracht van: Coen Claasssen, gemeente Ede

Jaar: 2017