Nieuwe website voor het Convenant Klimaatadaptief Bouwen Zuid-Holland

In opdracht van het Convenant Klimaatadaptief Bouwen Zuid-Holland hebben wij een nieuwe website ontwikkeld: Bouw Adaptief.

De provincie Zuid-Holland heeft een bouwopgave van 100.000 nieuwe woningen tot 2025. Deze grote bouwopgave biedt de kans om deze woningen klimaatbestendig te ontwikkelen en hiermee schade of kostbare herstelmaatregelen in de toekomst te voorkomen. De provincie heeft daarom in 2018 procesafspraken gemaakt met overheden, organisaties en marktpartijen in het ‘Convenant Klimaatadaptief Bouwen’. Het doel van het convenant is het verminderen van wateroverlast, hittestress, droogte en bodemdaling en het vergroten van de biodiversiteit.
De ondertekenaars van het convenant hebben gezamenlijk een programma van eisen opgesteld waaraan nieuwe bouwplannen moeten voldoen.

De website Bouw Adaptief koppelt het programma van eisen aan maatregelen en inspireert met voorbeeldprojecten. Bouw Adaptief is gekoppeld aan onze website groenblauwenetwerken.nl Een online handreiking om opdrachtgevers en opdrachtnemers een handelingsperspectief te bieden voor klimaatadatief bouwen in Zuid-Holland.