Deltaplan Hoge Zandgronden pilot Parkstad, Limburg

De Provincies Limburg en Noord-Brabant gaan samen met de waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijven, terreinbeheerders, landbouworganisaties en het Rijk maatregelen treffen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Hiermee wordt de beschikbaarheid van voldoende schoon oppervlakte- en grondwater zoveel mogelijk gewaarborgd. Daarvoor is het Deltaplan Hoge Zandgronden opgezet.

Samen met Welldra (Hans van Eem), Royal HaskoningDHV (Wouter Swierstra), werkt atelier GROENBLAUW aan de Pilot Deltaplan Hoge Zandgronden. Deze pilot richt zich op het concretiseren van klimaatadaptieve maatregelen voor Parkstad, Limburg.

 

Opdrachtgever: Provincie Limburg
In samenwerking met: Welldra – Hans van Eem, Royal HaskoningDHV – Wouter Swierstra
Jaar: 2016