Marken boven water, waterbewust en zelfredzaam bouwen

Hoe kunnen we ons land aanpassen aan de hogere waterstanden en een vergroot overstromingsrisico? Pilotproject Marken laat een mooie mix zien van fysieke en ruimtelijke maatregelen en maatschappelijke afspraken om de problemen van dit eiland op te lossen.

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt binnen de pilot de mogelijkheid voor een nieuw waterveiligheidsbeleid verkend. De pilot is beschreven in de rapportage ‘Marken boven Water, waterbewust en zelfredzaam bouwen op Marken’.

atelier GROENBLAUW werkte mee aan de pilot Meerlaagsveiligheid Marken. Samen met Van Paridon x de Groot, Ecofys, Bloc en Rijkswaterstaat werden een aantal oplossingsrichtingen onderzocht en uitgewerkt.

De principes van de historische woningen zijn naar een nieuwe Marker woningtypologie vertaald, passend bij deze tijd. Op Marken ligt er een opgave en een kans om waterbewust bouwen te koppelen aan een nieuwe kwaliteit en verdienmodel voor Marken. Een lastige en complexe opgave. Voorgesteld wordt te werken aan een gedragen toekomstperspectief. Nu is er nog tijd om in te spelen op de toekomst.

 

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Jaar: 2015